+31 (0)70 - 350 40 99 tmlaw@keesom.nl

Sinds 1965

Algemene Voorwaarden

Keesom & Hendriks N.V.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 17 juni 1993 onder Nr. 170/1993 (aangepast ten gevolge van wetswijzigingen per januari 2014) van de naamloze vennootschap Keesom & Hendriks N.V., gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Delistraat 45, hierna de vennootschap.

1. Vertalingen en tolkwerkzaamheden

a. Opdrachten tot vertalingen worden slechts aanvaard op de “Algemene Voorwaarden betreffende de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en vertaler–lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076, zoals deze in de bijlage tot deze vennootschappelijke voorwaarden zijn vermeld.

b. Als tarieven voor vertaalwerkzaamheden worden door de vennootschap de tarieven berekend, gesuggereerd door het NGTV.

c. Als tarieven voor tolkwerkzaamheden, niet ten overstaan van rechterlijke en justitiële ambtenaren, gelden de gesuggereerde tarieven van het NGTV; als tarieven voor tolkwerkzaamheden ten overstaan van rechterlijke en justitiële ambtenaren, gelden de maxima van het Besluit tarieven in strafzaken (Stbl. 1963 no. 469) zoals dit is of zal worden gewijzigd (laatste wijziging: Koninklijk Besluit 16 augustus 2003, artikel 4,2.).

2. Adhaesiecontracten

Adhaesiecontracten van derden binden de vennootschap slechts voor zover zij van haar wil daartoe uitdrukkelijk heeft doen blijken.

3. Mede-aansprakelijkheid

Degenen, die voor rechtspersonen optreden, hetzij als lasthebber, hetzij als bestuurder, verklaren zich daardoor mede hoofdelijk aansprakelijk voor richtige naleving van alle verplichtingen, die de rechtspersoon heeft aangegaan. Gelijkelijk verklaren degenen door wier tussenkomst opdrachten aan de vennootschap worden verstrekt zich mede hoofdelijk aansprakelijk voor prompte betaling van de uit die opdracht voortvloeiende declaraties. De in dit artikel bedoelden worden terzake eerst aangesproken nadat de opdrachtgever terzake herhaaldelijk vruchteloos is aangemaand.

4. Verzuim

Declaraties der vennootschap zijn terstond na hun uitbrengen opeisbaar en invorderbaar. Bij niet prompte betaling is de debiteur terstond in verzuim zonder enige nadere ingebrekestelling. De kosten van incasso, daaronder begrepen het salaris van de invorderaar, de kosten van aanmaningen, die van de vennootschap uitgaan, verhoogd met de wettelijke rente over hoofdsom en kosten vanaf de factuurdatum zijn voor rekening van de in verzuim zijnde debiteur. Bij dit alles zal de vennootschap zich gedragen overeenkomstig de beperkingen, die de goede trouw vordert.

5. Beperking gehoudenis der vennootschap

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid der vennootschap is beperkt tot opzettelijk veroorzaakte schade en die welke het gevolg is van grove schuld. Eenzelfde beperking geldt voor personen met haar verbonden, die een eigen beroeps – of bedrijfs-verantwoordelijkheid dragen. De vennootschap heeft een inspanningsverplichting; niet een resultaatsverplichting.

6. Opdrachten in het buitenland

De vennootschap zal zich naar behoren inspannen om opdrachten, die in het buitenland ten uitvoer dienen te worden gebracht, tot een goed einde te brengen. Met name zal de vennootschap er naar streven, dat de aldaar ingeschakelde derden de hun opgedragen taak naar den eis vervullen. In geval van politieke moeilijkheden en met name bij het feitelijk defungeren van die derden is de vennootschap ontslagen van haar taken als en nadat zij al het redelijke heeft gedaan om zich alsnog van haar verplichtingen te kwijten. Bij het neerleggen van haar opdracht zal de vennootschap de goede trouw jegens haar opdrachtgever in acht nemen.

Fouten en verzuim van derden in den vreemde raken niet het recht tot salarisatie van de vennootschap.

7. Vaste tarieven voor depotformaliteiten voor merken en modellen e.d.

Vaste tarieven zijn exclusief BTW, vertaal-, legalisatie- en classificatiekosten. Behoudens andersluidende opdracht zal de vennootschap er voor zorgdragen dat deze extra werkzaamheden worden verricht, waarvoor zij een billijke toeslag zal rekenen. Werkzaamheden het gebruikelijke ruim te bovengaande, worden in rekening gesteld overeenkomstig het heersende gebruik.

8. Recht van reclame

In geval van onenigheid kan de opdrachtgever, onverkort de andere hem ten dienste staande middelen, zich terzake van vertalingen e.d. wenden tot de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV.

Ten aanzien van (beëdigde) vertalers en tolken wordt de opdrachtgever gewezen op de mogelijkheid te klagen bij de Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor rechtsbijstand.

Ten aanzien van merken en modellen heeft de opdrachtgever de mogelijkheid, onverkort de andere hem ten dienste staande middelen, om zich te wenden tot de Raad van Toezicht van de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Ten aanzien van makelaars in merken en modellen wordt de opdrachtgever gewezen op de mogelijkheid te klagen bij de Federatie TMV.

Het recht tegen een declaratie van de vennootschap bezwaar te maken vervalt na verstrijken van één maand na het uitbrengen daarvan.

9. Tarieven voor bijzondere werkzaamheden

Voor bijzondere werkzaamheden zal worden gedeclareerd, rekening houdende met de bestede tijd, inzet, mate van vindingrijkheid bij het vinden van een oplossing, het bereikte resultaat en het belang van de zaak.

10. Bescheiden

De opdrachtgever is eigenaar van de dossiers, die de vennootschap voor hem aanhoudt. De dossiers zullen worden ter hand gesteld aan de opdrachtgever zodra deze dat verlangt, tenzij een retentierecht zich tegen de terhandstelling verzet.

De vennootschap zal haar administratie inrichten naar de aanwijzingen aan haar registeraccountant en is terzake gekweten door diens jaarrekening.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NGTV VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

 

Definities

Opdrachtgever

1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler heeft gesloten;

2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht)

de door vertaler en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden.

Vertaler

de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever

Vertaling

het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van de vertaler/vertaalster en iedere overeenkomst tussen de vertaler/vertaalster aangesloten bij het NGTV (verder te noemen “de vertaler”) en een opdrachtgever.

1.2 De vertaler zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die  hij/zij met een opdrachtgever sluit.

1.3 De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De vertaler en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

1.7 Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de vertaler. De vertaler draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van vertaler dient te zijn. 

2.3 Indien de vertaler in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de vertaler na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde  is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties.   2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen  aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.4 De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.

4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.

4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. (Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem/haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht en ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, dient, binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV. Indien geen beroep wordt gedaan op de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, kan geen beroep worden gedaan op de civiele rechter (zie artikel 12.3 van deze voorwaarden).

7.4 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken. 

7.5 Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor de vertaler zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien de vertaler met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.

9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.

9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.

10.3 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade  aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen  en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dat overleg niet tot een oplossing heeft geleid, moet het geschil eerst nog worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, alvorens een beroep op de rechter kan worden gedaan. Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13 – Depositie en inschrijving

13.1 Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in  maart 2013 onder depotnummer 40516076.

13.2 NGTV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden op www.ngtv.nl

 

13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.4 Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.

 

Uw juridische kwesties zijn onze zaken.

Merkenregistratie

Merken zijn alle tekens die geschikt zijn om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Voorbeelden zijn: namen, logo’s, labels, vormen van producten of verpakkingen, kleuren, reclamejingles en hologrammen.

Het is van belang om een merknaam te kiezen die niet beschrijvend of verwijzend is, omdat u daarmee een veel sterker merk in handen heeft dat niet snel ‘per ongeluk’ door een concurrent gebruikt zal worden.

Lees meer…

Modellen en Tekeningen

Een model of tekening is het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel (product) dat een gebruiksfunctie heeft. Voorbeelden van modellen zijn: een parfum- of limonadefles, bijzondere product-verpakking, serviesgoed, meubels, lampen, aparte straatstenen en schoenen. Tekeningen zijn tweedimensionaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld stofdessins, vloerbedekking of behangpatronen. In het algemeen wordt een inschrijving van beiden een modelregistratie genoemd.

Lees meer…

Legalisaties

Sommige autoriteiten in het buitenland eisen dat officiële documenten, zoals volmachten, akten van overdracht en notariële akten, gelegaliseerd worden. Dat wil zeggen dat deze documenten of de kopieën daarvan erkend worden door hun consulaat of ambassade in Nederland of door middel van Apostille.

Een legalisatie bewijst dat een officiële instantie het document heeft afgegeven, dat de handtekening(en) op het document echt zijn en dat er getekend is door bevoegde personen.

Lees meer…

Vertalingen

Ons vertaalbureau bestaat als onderdeel van het merkenbureau en is in 1965 opgericht door wijlen de heer C.H.A. Keesom van Haringcarspel, een erkend (beëdigd) vertaler voor Portugees en Spaans.

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten op het gebied van civiel recht, advocatuur, notariaat, het bankwezen en merkenrecht. Naast deze vakgebieden vertalen wij ook documenten van algemene aard zoals huwelijks- en geboorteaktes, diploma’s en documenten met betrekking tot emigratie en naturalisatie.

Lees meer…